Veelgestelde vragen

Indien u uw vraag hier niet kunt vinden, mail ons dan gerust!

Mag een notaris een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?

Ja. Notarissen zijn namelijk wettelijk verplicht de identiteit van hun klanten vast te stellen. Om te kunnen bewijzen dat ze aan deze plicht hebben voldaan, moeten zij een kopie of scan van je identiteitsbewijs maken, zoals je paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs mag bij de notaris ook.

De verplichting voor notarissen om de identiteit van hun klanten vast te stellen komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze wet staat ook dat een notaris een kopie moet maken en bewaren van het identiteitsbewijs van een klant.

Op uw identiteitsbewijs staat uw burgerservicenummer (BSN). Het is notarissen wettelijk toegestaan om je BSN te gebruiken. Maakt je notaris een kopie van je identiteitsbewijs, dan is het dus niet mogelijk om je BSN af te schermen of onleesbaar te maken.

Ik heb een huis gekocht. Wat mag ik allemaal aftrekken?

U mag de kosten aftrekken die u maakt voor het afsluiten van uw hypotheek.
U mag deze kosten in een keer aftrekken. Dat doet u in de aangifte over het jaar waarin u de kosten hebt betaald.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw tussenpersoon.

Waarom adviseren wij de koopovereenkomst in te schrijven?

Als een woning verkocht wordt, leggen verkoper en koper de gemaakte afspraken vast in een koopovereenkomst. Op een latere datum wordt dan bij de notaris de leveringsakte getekend. Over het algemeen worden dan ook de sleutels afgegeven (dit heet de feitelijke levering).
De akte van levering wordt door de notaris ingeschreven bij het kadaster. Pas na die inschrijving is de koper juridisch eigenaar van de woning.
Het is ook mogelijk om de koopovereenkomst te laten inschrijven bij het kadaster. Dit betekent niet dat de koper dan al eigenaar van de woning wordt, maar zo'n inschrijving kan wel andere voordelen hebben. Deze voordelen zijn:
I. de verkoper kan de woning niet aan een ander overdragen;
II. als na inschrijving van de koopovereenkomst iemand de woning heeft gehuurd, heeft de huurder geen rechten tegen de koper;
III. beslagen die op de woning worden gelegd ná inschrijving van de koopovereenkomst werken niet tegenover de koper;
IV. als de verkoper onder bewind wordt gesteld, failliet wordt verklaard of in de schuldsanering terecht komt, belemmert dit de overdracht niet;
V. als de overheid eenzijdig een voorkeursrecht vestigt op de woning, kan de overdracht toch doorgaan. Dit kan dus ook een voordeel voor de verkoper zijn en kan een reden voor de verkoper zijn om de koopovereenkomst bij het kadaster te laten inschrijven.

Bij het bovenstaande is het wel van belang om te realiseren dat de bescherming in tijd beperkt is. De koper is namelijk alleen beschermd als de overdracht binnen 6 maanden na inschrijving van de koopovereenkomst plaatsvindt.

Welke kosten berekent de notaris aan de koper ?

Onze gebruikelijke tarieven kunt u terugvinden op onze website. Is uw situatie anders dan gebruikelijk, dan kunt u telefonisch of per e-mail om een op maat gemaakte offerte vragen. Mochten wij ongebruikelijke dingen tegenkomen, waardoor het tarief anders zal zijn dan gebruikelijk, zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over informeren.

Er is een klein aantal gevallen waarin wij extra kosten rekenen, namelijk:
- indien u een overbruggingshypotheek afsluit
Deze hypotheek wordt behalve op uw nieuwe woning, ook op uw huidige woning gevestigd. Dit betekent dat wij dezelfde zaken die wij moeten controleren voor uw nieuwe woning, ook voor uw huidige woning moeten controleren. Indien op uw huidige woning nog een hypotheek rust van een andere bank, moeten wij bij die bank toestemming vragen voor het vestigen van de overbrugging. De extra kosten die wij hiervoor rekenen zijn € 125,- exclusief BTW. Daarnaast bedraagt het extra kadastraal recht € 25,- per perceel.
- indien de overdracht op het laatste moment wordt uitgesteld
Zodra de koopovereenkomst bij ons binnen is, reserveren wij tijd voor u in onze agenda. Ook zorgen wij dat alle benodigde stukken op tijd gereed zijn. Mocht op het laatste moment (minder dan vijf werkdagen voor de overdracht) blijken dat de overdracht toch niet op het geplande tijdstip door kan gaan, dan rekenen wij hier kosten voor. Deze kosten bedragen € 100,- exclusief BTW.

Ik ben koper, wanneer moet ik betalen?

Indien u een deel van de koopsom zelf betaalt, moet dit bedrag voor het moment van passeren bij ons op de rekening staan. Indien u een hypotheek afsluit, ontvangen wij het hypotheekgeld direct van de bank. Dit bedrag wordt verrekend op de nota van afrekening. Op uw nota van afrekening (die u ongeveer een week voor de overdracht ontvangt) staat welk bedrag u zelf bij dient te betalen.

Waarom vraagt de notaris om de aanslagen van de gemeentelijke belastingen en waterschapslasten?

Ieder jaar moet de eigenaar van een registergoed betalingen doen die rechtstreeks betrekking hebben op het huis, zoals de onroerende zaakbelasting, de waterschapslasten en het rioolrecht.

De aanslagen van deze heffingen worden betaald door degene die op 1 januari eigenaar van het desbetreffende registergoed is. Dat houdt in dat als het registergoed wordt overgedragen in de loop van het jaar, de verkoper eigenlijk de belastingen voor de koper heeft betaald.
Daarom zal de notaris deze kosten conform de getekende koopovereenkomst, voor zover ze betrekking hebben op de periode na de overdracht, bij de koper in rekening brengen. De verkoper krijgt daardoor een gedeelte van de door hem teveel betaalde belastingen terug.

Dit kunnen wij alleen doen indien wij de aanslagen van de gemeentelijke belastingen en waterschapslasten van u ontvangen.

Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat alleen de eigenaarslasten worden verrekend. De gebruikerslasten hangen niet samen met de eigendom van de woning en worden dus niet via de notaris verrekend.

Welke kosten berekent de notaris aan de verkoper ?

Hoewel bij de verkoop van het registergoed is afgesproken dat de kosten voor de koper zijn (kosten koper) zijn er toch kosten die door de verkoper gedragen moeten worden
Zo zijn onder andere de volgende kosten voor rekening verkoper:
I. kosten bevragen registers (Gemeentelijke Basisadministratie, Curatele- en Insolventieregister bij natuurlijke personen of Kamer van Koophandel bij rechtspersonen), zijnde € 30,- (inclusief BTW) per persoon;
indien van toepassing:
II. kosten voor vervallenverklaring van hypothecaire inschrijvingen en beslagen, zijnde €200,- (inclusief BTW) per ingeschreven akte. U bent immers verplicht het pand vrij van hypotheken en beslagen over te dragen;
III. uitstelkosten, zijnde €121,- (inclusief BTW), indien de overdracht vanwege een tekortkoming aan uw kant dient te worden uitgesteld;
IV. kosten voor de extra werkzaamheden bij beslagleggers die weigeren medewerking te verlenen, zijnde €100,- (inclusief BTW) per weigerachtige beslaglegger;
V. kosten voor de extra werkzaamheden in verband met het verrekenen van een polis in uw hypotheek, zijnde €100,- (inclusief BTW).

Ik ben verkoper, wanneer moet ik betalen?

Indien u een bedrag bij moet betalen, moet dit bedrag voor het moment van passeren bij ons op de rekening staan. Indien u een hypotheek hebt, hebben wij bij uw bank opgevraagd welk bedrag zij nog van u ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend op de nota van afrekening. Op uw nota van afrekening (die u ongeveer een week voor de overdracht ontvangt) staat welk bedrag u zelf bij dient te betalen, of terugkrijgt.

Waarom vraagt de notaris om de toestemming van mijn partner? Ik heb het huis alleen gekocht (en heb huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden).

De wetgever heeft in artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben voor bepaalde rechtshandelingen toestemming nodig hebben van hun partner. Dit artikel is van toepassing voor alle huwelijken en geregistreerd partnerschappen. Het maakt dus niet uit of er sprake is van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Een van de rechtshandelingen waarvoor toestemming nodig is, is vervreemding (verkoop) van de echtelijke woning. Voor de notaris is niet na te gaan of een woning is gebruikt als echtelijke woning. De notaris mag hiervoor namelijk niet afgaan op de Basis Registratie Personen van de gemeente. In de rechtspraak is het begrip echtelijke woning zeer breed opgevat. Om maar een voorbeeld te geven: de buren hebben verklaard dat de echtgenote van de eigenaar 'wel eens' in het huis sliep. Op basis daarvan heeft de rechtbank besloten dat er sprake was van een echtelijke woning.

Omdat het begrip 'echtelijke woning' in de rechtspraak zo breed is opgevat, vragen wij als notariskantoor altijd toestemming van de partner. Als wij dit niet doen en later wordt geoordeeld dat toch sprake is van een echtelijke woning, kan de partner die geen toestemming heeft gegeven de levering namelijk vernietigen. Dit betekent dat de woning nooit geleverd is. Aangezien de notaris er juist is om de rechtszekerheid te bevorderen, is dit zeer onwenselijk.

Ik wil graag een volmacht afgeven. Hoe gaat dit in zijn werk?

Let op: dit geldt alleen voor de verkoper, of voor de koper die geen hypotheek neemt. Neemt u als koper wel een hypotheek en wilt u een volmacht afgeven, neemt u dan telefonisch contact met ons op.

Indien u op het vragenformulier aangeeft dat u per volmacht wenst te passeren, zal op uw verzoek een volmacht voor verkoop worden toegezonden door ons kantoor. Uw handtekening op deze volmacht dient te worden gelegaliseerd bij een notaris naar keuze en geretourneerd aan ons kantoor, vóór de door u vastgestelde datum van overdracht.

Alleen gelegaliseerde volmachten kunnen door ons kantoor worden gebruikt voor het passeren van de akte.

Bij een legalisatie van uw handtekening op de volmacht is het mogelijk dat de notaris die de legalisatie uitvoert u daarvoor kosten in rekening brengt. Het is ook mogelijk om de volmacht zonder extra kosten op ons kantoor te laten legaliseren. U dient in dit geval wel een afspraak te maken, zodat de volmacht voor u klaarligt en er iemand beschikbaar is. De volmacht zal vervolgens in het bijzijn van een van onze medewerkers worden getekend, waarbij u een geldig legitimatiebewijs dient te overleggen.